top of page
logo3_edited.png
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Whatsapp

Payment Methods

Algemene voorwaarden

English version below.

Welkom op onze website. Als u doorgaat met browsen en deze website gebruikt, stemt u ermee in om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van The Enchanted Tree met u met betrekking tot deze website regelen. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik onze website dan niet.

De term '[The Enchanted Tree]' of 'ons' of 'wij' of 'ik' verwijst naar de eigenaar van de website. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

• De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

• Deze website maakt gebruik van cookies om browser voorkeuren bij te houden. Als u het gebruik van cookies toestaat, kunnen de volgende persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen voor gebruik door derden.

• Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover toegestaan door de wet.

• Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke vereisten voldoen.

• Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

• Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.

• Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of strafbaar zijn.

• Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk

voor de inhoud van de gelinkte website(s).

• Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

Naast deze voorwaarden zijn alle kunstwerken die op deze website worden verkocht onderworpen aan copyrightwetten. U mag ze op geen enkele manier afdrukken of reproduceren. Ze zijn allemaal gemaakt door charlottevanputten.com of zijn in licentie gegeven aan ons, de website-eigenaren, en we zullen eventuele inbreuken tot het hoogste niveau vervolgen. De voorwaarden voor het gebruik van deze website zijn ook onderworpen aan uw akkoord met onze privacyvoorwaarden.

---------------

Terms and conditions

English version:

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern The Enchanted Tree’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

The term ‘[The Enchanted Tree]’ or ‘us’ or ‘we’ or ‘I’ refers to the owner of the website. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website.

 

The use of this website is subject to the following terms of use:

•​ The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.

• This website uses cookies to monitor browsing preferences. If you do allow cookies to be used, the following personal information may be stored by us for use by third parties.

 

• Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.

• Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.

• This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.

• All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.

• Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.

 

• From time to time, this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).

• Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of the Netherlands. In addition to these terms, all artwork sold on this website are subject to copyright laws. You may not print, or reproduce them in any way. All are either created by charlottevanputten.com or are licensed to us, the website owners, and we shall pursue any infringements to the highest level.

 

The terms of using this website are also subject to your agreeance to our privacy terms.

bottom of page